Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Embrosa B.V. 14 augustus 2018

 1. Embrosa B.V. is statutair gevestigd aan de Euclideslaan 60 te (3584 BN) Utrecht.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Embrosa B.V., met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Embrosa B.V., de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 3. Embrosa B.V. spant zich ertoe in op tijd de dienst te leveren naar volle tevredenheid, maar kan de tijdigheid en tevredenheid nimmer op voorhand garanderen, zoals in het geval van overmacht zijdens Embrosa B.V., waaronder maar niet beperkt tot ziekte, vakantie- en feestdagen. Een klacht c.q. gebrek in de dienstverlening dient binnen twee weken na ontdekking, althans binnen 4 weken na oplevering van de dienst c.q. onderdeel van de dienst te worden gemeld, na ommekomst van welke termijn recht tot klagen en de eventuele vordering dientengevolge vervalt.
 4. Aansprakelijkheid van Embrosa B.V., de medewerkers en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Embrosa B.V. de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende opdracht is gefactureerd en betaald, althans tot een maximum van € 2500. Embrosa B.V. sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.
 5. Indien Embrosa B.V. een derde inschakelt, is Embrosa B.V. voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt Embrosa B.V. hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.
 6. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bezwaar tegen de hoogte daarvan dient schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt. Blijft tijdig bezwaar uit, is het recht bezwaar te maken tegen de hoogte van de factuur vervallen. Embrosa B.V. kan periodiek de prijs voor het werk wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Embrosa B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is, alsmede voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering zijn gebruikt.
 8. Indien de Opdrachtgever aan Embrosa B.V. informatiedragers c.a. verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat dezen vrij zijn virussen c.a.
 9. Een eventuele vordering van de Opdrachtgever op Embrosa B.V. mag niet worden verrekend met een vordering op de Opdrachtgever. Opdrachtgever mag zijn verplichtingen jegens Embrosa B.V. onder geen voorwaarde opschorten.
 10. Opdrachtgever is gehouden Embrosa B.V. in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn aan te vangen met de opdracht.
 11. Opdrachtgever dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat zijn klanten c.q. relaties die de nieuwsbrief van Embrosa B.V. ontvangen daartoe met zoveel woorden toestemming voor hebben gegeven aan Opdrachtgever.
 12. Opdrachtgever vrijwaart Embrosa B.V. voor eventuele claims zijdens de klant c.q. relatie.